top of page

CONTRACT DE COLABORARE

Atelierele Viziunea seria ... nr.      din 2024

 

Între

 

1. SC Furnizorii de Vise SRL cu sediul social în Otopeni, str. Belgrad 32A, parter, înregistrata la Oficiul Registrului Comertului Ilfov sub nr. J23/6302/13.10.2021, avand codul fiscal nr. 45053412 și contul RO16INGB0000999911884578 deschis la ING BANK, reprezentata prin Zamfir Maria Alexandra(Zametheea) în calitate de Administrator, denumită în continuare BENEFICIAR

 

și

 

2. Dl./D-na .............................................................................................., domiciliat in ........................................., la adresa.............................................................................................identificat cu CI seria ......., nr. ...................., CNP................................................................, IBAN..................................................................................., telefon................................................... denumit in continuare COLABORATOR.

 

a intervenit prezentul contract de colaborare.

 

Art. 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

 

COLABORATORUL asigură desfășurarea cursului-atelier ...................................................................................... în zilele .................................................. și la orele............................................................... la sediul social (Otopeni) al BENEFICIARULUI/în mediul online pe site-ul www.viziunea.ro/fizic, în cadrul proiectului.........................................., la adresa..................................................................,  în schimbul unui procent de 40%/50%/60% din plata fiecărui bilet de participare vândut pentru cursurile-atelier din datele menționate anterior sau contra sumei de ..................................lei.

 

Art. 2. TERMENUL CONTRACTULUI

 

Prezentul contract se încheie pe o perioadă de 1/2/3/6/12 luni, cu începere de la data semnării acestuia.

 

Art. 3. OBLIGAȚIILE COLABORATORULUI

 

Pentru realizarea obiectului prezentului contract, COLABORATORUL se obligă:

 

- să realizeze programa Atelierului ................................................................, la termenele cerute de Beneficiar și/sau orice materiale suplimentare necesare bunei desfășurări a acestui Ateliere.

 

- să asigure coordonarea și îndrumarea cursanților la Atelierului mai sus menționat prin jocuri, tehnici și informații care să contribuie la buna dezvoltare a acestora și/sau la construirea unor manifestații/evenimente cultural-artistice

 

- să manifeste o conduită onorabilă, să respecte regulamentul de ordine interioară al societății; să respecte dress code-ul  evenimentelor/modulelor stabilite în programul instituție și aflate în desfășurare (dacă este cazul)

 

- să păstreze confidențialitatea discuțiilor desfășurate cu părinții, copiii, cursanții, BENEFICIARUL sau alți

colaboratori ai acestuia față de persoane din afara societății

- să se prezinte la locul stabilit pentru desfășurarea cursului cu minim 25 min înainte de începerea activității și să pregătească spațiul de lucru conform naturii activității

- să se prezinte la ședințele sau evenimentele stabilite de BENEFICIAR, atunci când acest lucru i se solicită (on-line sau fizic)

- să țină un registru al prezențelor la cursul său și să facă notații privind personalitatea și evoluția cursanților săi

 

- în caz de îmbolnăvire sau în alte situații, independente de voința sa, care il fac indisponibil, să anunțe Beneficiarul în timp util pentru a fi înlocuit, urmând sa prezinte acestuia certificat medical sau alte acte de natura să dovedească incapacitatea sau indisponibilitatea sa de a se prezenta la program;

- să prezinte (la cerere) „certificatul de integritate” comportamentală, în maxim 10 zile de la solicitare sa de către BENEFICIAR

- să prezinte (la cerere) diplomele care atestă pregătirea sa profesională sau documente privind experiența sa în domeniu, fie portofoliul de lucrări în formatul stabilit împreună cu BENEFICIARUL

 

 

 

Art. 4. OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI

 

BENEFICIARUL se obligă:

 

- să asigure condiții corespunzătoare desfășurării activității COLABORATORULUI în perioada contractului;

 

- sa pună la dispoziția Colaboratorului spațiille, dotările și materialel necesare pentru ca acesta să-și poată îndeplini integral obligațiile asumate;

 

- pentru perioada de colaborare sa elibereze Colaboratorului o adeverință din care să rezulte durata contractului, precum și venitul realizat de catre acesta;

 

- sa efectueze plata drepturilor de colaborare în rate, câte una după finalizarea fiecărui curs petrecut.

(Totalul participărilor la Atelierul care face obiectul contractului, la  sfârșitul perioadei contractuale este de......................... prezențe/cursanți. Astfel, valoarea totală cuvenită COLABORATORULUI este de ........................... lei, din care se reține 10% pentru plata obligațiilor de stat, a.î să fie depuși în conformitate cu prevederile legale.

 

Art. 5. MODIFICĂRI

 

Modificarea condițiilor prezentului contract (inclusiv rezilierea lui înainte de termen) poate avea loc numai cu acordul părților.

 

Încheiat în 3 (trei) exemplare, câte unul pentru fiecare dintre părți și al treilea pentru circumscripția financiară teritorială la care se face înregistrarea contractului.

 

 

DATA....................................................

 

 

 

                       BENEFICIAR,                                                                                                        COLABORATOR,

bottom of page